groet(e) - greetings - les salutations

Afrikaans English français
welkom welcome bienvenue
hallo hello, hi bonjour, salut
Hoe gaan dit (met jou)? How are you? Comment vas-tu ?
Baie goed Very good Très bien
Wat is jou naam? What's your name? Quel est ton nom ?
My naam is ... My name is ... Mon nom est ...
bynaam nickname le surnom
voornaam first name prénom
familienaam, van last name, family name nom de famille
meneer, heer mister, gentleman monsieur
mevrou, dame madam, miss, lady madame, mademoiselle
aangename kennis nice to meet you enchanté(e)
goeiedag, goeiemôre
goeiedag, goeiemiddag
good morning
good afternoon
bonjour
goeienaand good evening bonsoir
goeienag good night bonne nuit
totsiens goodbye, bye au revoir
sterkte! sukses! [geluk] good luck! bonne chance !
groete
vriendelike groete
greetings
kind regards
les salutations
meilleures salutations
soen the kiss la bise, le baiser
Ek het jou lief.
Ek is lief vir jou
I love you Je t'aime
asseblief please s'il te/vous plaît
dankie
baie dankie
thanks
thanks so much
merci
merci beaucoup
met plesier
dit is 'n plesier
with pleasure
it's a pleasure
avec plaisir
 
Waar kom jy vandaan? [familiar]
Waar kom u vandaan? [formal]
Where do you come from? D'où viens-tu ?
D'où venez-vous ?
Ek kom van Suid Afrika I come from South Africa Je viens d'Afrique du Sud
Verstaan jy? Do you understand? Vous comprenez ?
Ek verstaan nie I don't understand Je ne comprends pas
Praat jy
Afrikaans / Engels?
Do you speak
Afrikaans / English?
Parlez-vous
afrikaans / anglais ?
'n bietjie a little un peu
reg so okay ok, d'accord
ja yes oui
nee no non
Ek is jammer I am sorry Je suis désolé
Ekskuus Excuse me Excusez-moi
Pasop ! Beware! Be careful! Prenez garde ! Attention !